Mr. Nguyễn Tấn Lộc

Contact Us
team member

Mr. Nguyễn Tấn Lộc

CEO

Giờ đây, mặc dù đã có 3 nhân sự phụ trách sổ sách nhưng tôi với tiếp tục ký hợp đồng với công ty vì những lợi ích không thể đong đếm được.

Liên Hệ